Cumhuriyet Savcılığının Ceza Muhakemesi Açısından Önemi

Yasaların özellikle Cumhuriyet savcıları ve kolluk görevlilerince çok iyi bilinmesi ve uygulanması gerekir.

UZLAŞMA TEKLİFİ

Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyanın uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenmesi sonucunda, gönderme kararına esas suçun uzlaştırma kapsamında kaldığının anlaşılması halinde uzlaştırmacı görevlendirilmesi, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen listeye göre ilgili Cumhuriyet Savcısının onayı ile yapılır. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı yargı çevresinde yeteri kadar uzlaştırmacı bulunmaması halinde en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı […]

BİLİŞİM SUÇLARI

Genel Olarak Çağımızda hızlı bir şekilde gelişen ve değişen teknoloji nedeniyle,  sınırları belirli olan bir bilişim suçları tanımı yapmak zor olmakla birlikte bilişim suçları genel olarak , “bilişim sistemlerine hukuka uygun erişim sağlayarak veya hukuka aykırı olarak erişimde bulunarak, bilişim sistemleri aracılığıyla bilişim sistemini ya da bu sistemde yer alan veri ya da verileri bilişim […]

BİLİŞİM SUÇLARI VE BİLİŞİM CEZA HUKUKU

Ceza hukukunda bilişim suçları kavramı hızla değişmekte ve gelişmekte olup,  işlenme şekilleri öngörülemeyecek şekilde uygulamada karşımıza çıkmakta ve ceza hukukunun önemli ve problemli alanlarından biri oluşturmaktadır.  5237 sayılı TCK’nın bilişim suçlarının unsurlarını değiştirerek bağımsız suçlar olarak bilişim alanında suçlar başlığı altında yeniden ele alması, önemli bir gelişme olmakla birlikte, kurumun uygulama alanının ve bilişim suçlarının, […]

CİNSEL SALDIRI

Cinsel saldırı Madde 102- (Değişik: 18/6/2014-6545/58 md.) (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, […]

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA ONARICI ADALET KAVRAMI OLARAK UZLAŞMA

1. GENEL OLARAK             Ceza hukukunda uzlaşma kavramı 2016 ve 2017 yıllarında yapılan yasal düzenlemeler (yasa ve yönetmelik)  doğrultusunda hızla değişmekte ve gelişmekte olup,  uzlaşma kurumunun etkinlik alanının gelişmesi uygulamada önemli ve problemli alanlar oluşturmaktadır.  Yeni suç tiplerinin uzlaşma kapsamına alınmış olması önemli bir gelişme olmakla birlikte, kurumun uygulama alanının altyapı yetersizlikleri nedeniyle uygulamada ciddi […]

SORU VE CEVAPLARLA GENEL OLARAK MEŞRU SAVUNMA

MEŞRU SAVUNMA NEDİR ? Meşru savunma, failin kendisine veya üçüncü bir şahsa ait bir hakka yönelmiş olan,gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı mu- hakkak olan haksız bir saldırıyı o andaki durum ve koşullara göre genel olarak saldırı ile orantılı bir biçimde defetmek halini ifade eder. MEŞRU SAVUNMANIN KOŞULLARI NELERDİR? Bir olayda meşru savunmanın oluştuğunun kabul edilebilmesi için […]

Hukuk ve Adalet Bilinci

1. GENEL OLARAK Hukuk ve adalet bilinci projesi; hak, hukuk ve adalet kavramlarının öğrenciler tarafından benimsenmesi amacıyla geliştirilmiştir. “Hukuk ve Adalet Bilinci” aracılığıyla  öğrencilerde sorunları ele alma, hukuk bilinci kazanma, özgürlüklerini, haklarını bilme ve haklara eşlik eden sorumlulukları tanıma, haklarını arama konusunda cesaret gösterme, hak arama yolları ile ne zaman ve nasıl harekete geçilmesi gerektiğini […]

CEZA HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA

Giriş Uzlaştırma, hem ağırlıklı olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253-255. maddelerinde belirtilen usul hukukuna, hem de fail ve devlet arasındaki cezalandırma ilişkisini sona erdirmesi bakımından maddi hukuka ilişkin karma nitelikte bir düzenlemedir. Nitekim Yargıtay da uzlaştırmayı karma nitelikli bir hukuki müessese olarak kabul etmektedir. Genel olarak uzlaştırma, uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli […]

Araç Kullanmak Suretiyle Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçunun Taksirle Yaralama ve Öldürme Suçlarındaki İçtima Sorunu Üzerine Düşünceler

Trafik kavramı, “insanların veya eşyaların hareket ederek/ettirilerek taşınması” anlamına gelip, trafik suçlarının işlenme yeri, herkesçe kullanılan kamusal trafik alanlarıdır. Bu tür alanların kullanımının bir bedele veya kontrole tabi olması kamusal niteliği ortadan kaldırmamaktadır. Ulaşım aracının nerede sevk ve idare edildiği de önem taşımaz. Ulaşım aracının motorlu bir araç olması da zorunlu değildir. Bu çerçevede bir […]

OLASI KAST ve BİLİNÇLİ TAKSİR

Kast, genel olarak, yasalarca yasaklanmış bir eylemin bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesini ifade eden akli bir durumdur. Bu zihinsel fonksiyonları ne biz görebiliriz ne de bu fonksiyonların çalışma biçimlerini dünyanın en hassas aletleriyle ölçebiliriz. Kastta, kişi, kanunların yasakladığı bir eylemi gerçekleştirmek üzere seçimini yapar, bu doğrultuda karar verir ve bilinçli olarak bu sonuca ulaşmak için elindeki […]

Cumhuriyet Savcısının Kolluğu Yönlendirmekteki Rolü

5271 sayılı CMK’nın 158.nci maddesinde, “suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına […]