CEVAP VE DÜZELTME HAKKI İLE İNTERNETTE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ, İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI VE UNUTULMA HAKKI

WhatsApp Paylaş

DÜŞÜNCEYİ İFADE HAKKI

Çocuklar, hak ve özgürlüklerini bildikleri ölçüde kullanabilirler. Bu da, hukuk ve adalete ilişkin sorunları fark etme ve çözüm yolları üzerine düşünme olanağı sağlar. Bu sürecin bir sonraki aşaması da, çocuklara görüşlerini ifade etme

HUKUK GÜVENLİĞİNİ İSTEME HAKKI

Hukuk devleti, hukuk güvenliğini sağlamanın ve özgürlüğü güvence altına almanın “en ileri eşiği”dir. Kişi güvenliği ile hu­kuksal güvenlik arasında yakın bir ilişki kurulabilir. Bu ilişki, “ki­şiliğin özü’nün korunması hedefine yönelir

BARIŞ İSTEME HAKKI

İnsan haklarına saygı barışın güvencesidir; insan hakları da ancak barış ortamında saygı görebilir. “Barış, uluslar arasında ve uluslar içinde, birlikte var olma ve işbirliği ilişkilerinin itici gücüdür; bu sadece silahlı çatışmaların yokluğu ile değil,

ÖZEL YAŞAM HAKKI

Her insanın kendine ait bir özel hayat çevresi vardır. Bu, bireyin küçük dünyasını oluşturur ve devlet müdahalesine karşı korunmuştur[1]. Her demokratik hukuk devletinde bireylere, maddî ve manevî varlıklarını istedikleri

MASUMİYET KARİNESİ

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/2. maddesine göre, “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır”. Anayasa’nın 38/4. maddesi de “ Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar

ADİL YARGILANMA

Herkesin anayasa, uluslar arası sözleşme veya yasa ile kendine tanınmış olan temel haklarını çiğneyen işlemlere karşı yetkili ulusal veya uluslar üstü mahkemeler önünde etkili bir yargı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Hukuk kuralları genel, soyut, sürekli, yayınlanmak suretiyle bilinen, genel olarak geçmişe yürümeyen, açık, birbiriyle çelişmeyen, mümkün olanı düzenleme unsurlarını bünyesinde barındırır.

ÖZGÜRLÜK HAKKI

Özgürlük, herhangi bir koşulla sınırlanmama, zorlamaya, kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranma durumudur. Diğer bir ifadeyle, insanın her türlü dış etkiden bağımsız olarak kendi istencine,

DEMOKRASİ HAKKI

Demokrasi hakkı,  toplumun kendi kendisini yönetmesi hakkıdır. Demokrasi bugün için mükemmel bir biçimde işlemiyor olabilir, ama yine de insanların bugüne kadar bulduğu en iyi yönetim şeklidir.

AYRIMCILIK

Ayrımcılık,  bir kişiye aynı konumda olan bir başka kişiye göre daha kötü biçimde davranılmasıdır. Ayrımcılığın gerekçesi olarak, farklı bir ırk, mezhep, i

YAŞAMA HAKKI

Hukuk, toplumdaki kişisel çıkar çatışmalarını önleyerek toplumsal yaşamın güvenli bir biçimde tesisini ve sürekli, istikrarlı bir şekilde devamlılığını sağlar. Kişinin canını kaynağı ne olursa olsun her çeşit haksız saldırıya karşı koruyacak kurallar öngörür,