Banka veya Kredi Kartını Kötüye Kullanma Suçları

Ceza hukukunda banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma  suçları kavramı hızla değişmekte ve gelişmekte olup,  işlenme şekilleri öngörülemeyecek şekilde uygulamada karşımıza çıkmakta ve ceza hukukunun önemli ve problemli alanlarından birini oluşturmaktadır.  5237 sayılı TCK’nın banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçlarının unsurlarını değiştirerek bağımsız suçlar olarak bilişim alanında suçlar başlığı altında yeniden ele alması, önemli bir gelişme olmakla birlikte, kurumun uygulama alanının ve bilişim suçlarının,  teknolojinin gelişmesine paralel olarak işlenme şekillerinin hızla değişmesi uygulamada ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir. Bu konuda önemli noktalardan biri soruşturma ve delil toplama tekniklerinin yetersiz olmasıdır. Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişme, bilişim sistemlerinin çeşidini ve kullanım sayısını arttırmakta olup, beraberinde değişik yöntemlerle işlenebilen banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suç tiplerini de ortaya koymaktadır. Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçları modern çağın en hızlı ve kolay işlenen ve çeşitlenen suçlarını oluşturmaktadır. Çünkü bu suçların işlenmesini önlemek için etkin önleyici güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi yönünde bilişim sistemlerini kullanan şirketler ve bankalar tarafından yeterince önlem alınmaması bu suçların artmasına neden olmaktadır. Bankalar tarafından, banka veya kredi kartı kullanıcılarının, banka veya kredi kartlarının kullanılması, şifrelerinin saklanması ve başkalarıyla hiçbir şekilde şifrelerinin kullanılmaması konusunda eğitilmesi suç oranını azaltacaktır.

Bilişim ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme, bilişim sistemlerinin çeşidini ve kullanım sayısını arttırmakta olup, beraberinde değişik yöntemlerle işlenebilen sahtecilik suçlarını ortaya çıkarmaktadır. Banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçları modern çağın en hızlı ve kolay işlenen suçlarını oluşturmaktadır. Çünkü banka veya kredi kartı kullanan şahısların yeterince eğitilmemesi ve bu suçları önlemek için etkin önleyici güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi yönünde bilişim sistemlerini kullanan şirketler ve bankalar tarafından yeterince önlem alınmaması bu suçların artmasına neden olmaktadır. Klasik suçlardaki soruşturma ve kovuşturma yöntemlerinden farklı yöntemlerle sahte banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçlarında bilimsel esaslara uygun, hızlı, etkin ve suçun mağdurları olan gerçek kişiler ve tüzel kişiler arasında eş güdümü sağlayacak bir iletişim ve bilgilendirme kullanılmak suretiyle, yüksek teknolojiye dayalı delil toplama teknikleriyle soruşturma yapılarak faillerin tespiti ile suçun cezasız kalmaması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, cezalandırılmayan her suç yeni suçlar işlenmesine maddi ve manevi olanak sağlamaktadır.

Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçlarında faillerin tespiti, bilişim suçlarına ilişkin delillerin toplanması ve faillerinin yakalanması teknik bir konu olup, teknolojik gelişmeler ve bilişim hukukundaki gelişmeler doğrultusunda ulusal ve uluslararası soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin koordineyi içeren düzenlemeler yapılması gerekmektedir.  Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçları ile  yasak cihaz veya program suçları sürekli olarak değişen şekillerde işlenmektedir. Bilişim sistemlerindeki verilerin güvenilirliği, bütünlüğü ve işleyişi için önleyici tedbirlerin yanında suçlarla ve suçlularla mücadele için bilişim ceza hukukunun kavramlarını bilen, yorumlayan ve uygulayan uzman Cumhuriyet savcıları ve uzman ceza hâkimlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Soruşturma ve yargılama özel ve teknik bilgi gerektirdiğinden, bilişim suçlarıyla mücadele için özel mahkemeler ve Cumhuriyet savcılarından oluşan özel bilişim bürolarının kurulması gereklidir. İnternetteki hızlı ve kolay veri iletimi ile virüs programlarının sürekli gelişmesi ve çeşitlenmesi ulusal soruşturma sistemlerinin uluslararası boyutta diğer devletlerin soruşturma makamları ile kapsamlı bir şekilde işbirliğini zorunlu hale getirmektedir. Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçlarının uygulanmasına, soruşturma ve yargılamada daha az hata yapılmasına katkı sağlamasını umduğumuz bu kitabın hazırlanmasında çok önemli rol oynayan, ceza hukukuna her türlü makale ve kitapları ile ışık tutmuş, katı ideolojik eğilimler içerisinde hareket etmeyen, gerçek bilim insanlarına en derin saygılarımı sunarım. Ocak  – 2021 Ataşehir/İstanbul

Dr. Cengiz APAYDIN
CUMHURİYET SAVCISI