Doğrudan Kast, Olası Kast, Basit Taksir ve Bilinçli Taksir Kavramları

Kast bilme ve isteme unsurlarını içerecek bir şekilde, hukuka aykırı fiilin gerçekleştirilmesi hakkında bilinçli irade demektir. Bilinç, yapılan fiilin ceza hukuku bakımından tipikliğinin bütün unsurlarını kapsamaktadır. Kast, somut olayın özelliklerine ve bu özellik içindeki ayrıntıların niteliklerine göre tespit edilmelidir. Diğer bir ifadeyle, kast harici delillerle yani tanık anlatımları, bilirkişi raporları, şikâyetçinin ifadeleri, kamera kayıtları, olay yeri krokileri ve inceleme raporları, bilimsel ve teknik bulgularla tespit edilebileceği gibi harici delillerden tamamen bağımsız olan kanıtla, örneğin itiraf yoluyla da tespit edilebilir. Failin suçun kanuni tanımındaki esas maksat dışında ihtimal dâhilindeki neticelerin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, bu neticelerin gerçekleşmesine kayıtsız kalarak eylemi gerçekleştirmesi ve neticeyi kabullenmiş olması halinde olası kast vardır. Failin hareketinden tipe uygun, hukuka aykırı bir neticenin gerçekleşmesi ihtimal dâhilinde bulunmakla beraber, failin neticeyi öngörmesine rağmen, bu neticeleri önlenebileceğini yükümlülüklere aykırı biçimde güvenerek, neticenin oluşmaması için çaba sarf etmesine karşın, istenmeyen neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır. Bu kitapta ceza hukukunun problemli alanları olan başta kusurluluk, kast ve taksir olmak üzere suç genel teorisine ilişkin temel konular uygulamaya ışık tutacak şekilde ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Kastın Unsurları ve Çeşitleri
Kast ve Taksir Ayrımı

Dr. Cengiz APAYDIN