Yargıtay Kararları Işığında Sahte Banka veya Kredi Kartı Oluşturmak ve Kullanmak Suçları

Ceza hukukunda sahte banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçlarındaki en önemli konulardan biri soruşturma ve delil toplama tekniklerinin yetersiz olmasıdır. Bilişim ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme, bilişim sistemlerinin çeşidini ve kullanım sayısını arttırmakta olup, beraberinde değişik yöntemlerle işlenebilen sahtecilik suçlarını ortaya koymaktadır. Sahte banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçları modern çağın en hızlı ve kolay işlenen suçlarını oluşturmaktadır. Çünkü banka veya kredi kartı kullanan şahısların yeterince eğitilmemesi ve bu suçları önlemek için etkin önleyici güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi yönünde bilişim sistemlerini kullanan şirketler ve bankalar tarafından yeterince önlem alınmaması bu suçların artmasına neden olmaktadır. Klasik suçlardaki soruşturma ve kovuşturma yöntemlerinden farklı yöntemlerle sahte banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçlarında bilimsel esaslara uygun, hızlı, etkin ve suçun mağdurları olan gerçek kişiler ve tüzel kişiler arasında eş güdümü sağlayacak bir iletişim ve bilgilendirme kullanılmak suretiyle, yüksek teknolojiye dayalı delil toplama teknikleriyle soruşturma yapılarak faillerin tespiti ile suçun cezasız kalmaması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, cezalandırılmayan her suç yeni suçlar işlenmesine maddi ve manevi olanak sağlamaktadır.

İnternetin evrensel oluşu ve uluslararası hareket olanağına sahip olması sahte banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçlarıyla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Faillerin tespiti, delillerin toplanması ve faillerinin yakalanması teknik bir konu olup, teknolojik gelişmeler ve bilişim hukukundaki gelişmeler doğrultusunda ulusal ve uluslar arası soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin koordineyi içeren düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Sahte banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçları ile yasak cihaz veya program suçları sürekli olarak değişen şekiller- de işlenmektedir. Bilişim sistemlerindeki verilerin güvenilirliği, bütünlüğü ve işleyişi için önleyici tedbirlerin yanında suçlarla ve suçlularla mücadele için bilişim ceza hukukunun kavramlarını bilen, yorumlayan ve uygulayan uzman Cumhuriyet savcıları ve uzman ceza hâkimlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Soruşturma ve yargılama özel ve teknik bilgi gerektirdiğinden, bilişim suçlarıyla mücadele için özel mahkemeler ve Cumhuriyet savcılarından oluşan özel bilişim bürolarının kurulması gereklidir. İnternetteki hızlı ve kolay veri iletimi ile virüs programlarının sürekli gelişmesi ve çeşitlenmesi ulusal soruşturma sistemlerinin uluslar arası boyutta diğer devletlerin soruşturma makamları ile kapsamlı bir şekilde işbirliğini zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca bankalar tarafından banka veya kredi kartı kullanıcılarının banka veya kredi kartlarının kullanılması, şifrelerinin saklanması ve başkalarıyla hiçbir şekilde şifrelerinin kullanılmaması konusunda eğitilmesi suç oranını azaltacaktır. Bu kitapta sahte banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçları neler olduğu, hangi şekillerde işlendiği, işlendiğinde şikâyet dilekçesinin nasıl hazırlanacağı, iddianamenin nasıl yazılacağı, delillerin neler olduğu, hangi delillerin nerden nasıl istenmesi gerektiği ve hükmün hangi deliller esas alınarak gerekçelendirilerek nasıl kurulması gerektiği tüm aşamaları örneklerle incelenerek akademik bakış açısıyla, uygulamaya ışık tutmak ve uygulamayı sadeleştirmek için öneriler ve çözüm yolları içerir bir şekilde hazırlanmıştır.

Kitap hukukçuların, bankacıların ve banka veya kredi kartı kullanan tüm şahısların okuyup anlayabileceği tarzda açık bir şekilde yazılmıştır. Şikâyet dilekçelerinin, müzekkere örneklerinin, iddianame örneklerinin, mahkeme karar örneklerinin ve Yargıtay kararlarının birlikte aşama aşama incelenmesi halinde okuyucuya geniş bir bakış açısı kazandıracağını düşüncesiyle kitabın tüm okuyuculara yararlı olmasını dilerim.