Bu Proje, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmekte

ve Avrupa Konseyi tarafından uygulanmaktadır.

This project is co-funded by the European Union and the Council of Europe,

and implemented by the Council of Europe.

“TÜRKİYE’DE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ GELİŞTİRİLMESİ”

AVRUPA BİRLİĞİ-AVRUPA KONSEYİ ORTAK PROJESİ

“PROMOTING ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) IN TURKEY”

EUROPEAN UNION-COUNCIL OF EUROPE JOINT PROJECT

 

Faaliyet .1.1 İhtiyaç Analizinin Gerçekleştirilmesi

Activity.1.1 Conducting Needs Assessment Analysis

 

ÇALIŞTAY_İHTİYAÇ ANALİZİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

/ WORKSHOP ON CONDUCTING NEEDS ASSESSMENT ANALYSIS

 

9-10 ŞUBAT / FEBRUARY 2022

Yer/Venue: ONLINE

 

AGENDA/ GÜNDEM

 

 

9 February

9 Şubat

        1. Day/Wednesday

        1. Gün/Çarşamba                                            

09:00-09:10 Tüm katılımcılar. All participants

 

Welcome and connection check

Hoş geldiniz ve bağlantı kontrolü

09:10-09:25 Tüm katılımcılar. All participants

 

Openning speech

Açılış Konuşması

Mr. Cristian Urse

Head of Office

The Council of Europe, Programme Office in Ankara

Sn. Ali Öztürkmen

Director General for Criminal Affairs

Ministry of Justice

Ceza İşeri Genel Müdürü

Adalet Bakanlığı

09:25- 10:20

 

Tüm katılımcılar. All participants

 

General overview of the project and activities of the  needs assessment

Dr. Bilge Filiz, Senior Project Officer/ Kidemli Proje Yetkilisi

Projenin genel çerçevesi ve ihtiyaç analizi faaliyetleriyle ilgili sunum

 

Comparative Analysis of European Best Practices: European and International Standards on Restorative Justice and Juvenile Justice and Country examples

Avrupa’daki en iyi uygulamaların karşılatırmalı analiz raporu: Onarıcı adalet ve çocuk adaleti konularında Avrupa’daki ve uluslararası düzenlemler ve ülke örnekleri

Ms. Mjriana Visentin, Lawyer, Consultant of the Council of Europe/ Avukat, Avrupa Konseyi Uzmanı

10.20-10.30 Break/Ara
10.30-12.00 Tüm katılımcılar. All participants

Needs Assessment Report on Conciliation System in Turkey and Proposed Conciliaition Model

Türkiye’de Uzlaştırma Sistemi İhtiyaç Analizi Raporu ve Önerilen Genel Uzlaştırma Modeli

Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek, Social Sciences University of Ankara, Consultant of the Council of Europe/ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Avrupa Konseyi Uzmanı

 

Proposed Conciliation Models: Specific for Juvenile Conciliatiion and IPV cases

Spesifik Uzlaştırma Modelleri: Suça Sürüklenen Çocuklar için Model Önerisi, Yakın Partner Şiddeti Model Önerisi

Prof. Dr. Helena Soleto, Universidad Carlos III de Madrid, Consultant of the Council of Europe/ Profesör, Universidad Carlos III de Madrid, Avrupa Konseyi Uzmanı

Doç. Dr. Ayşe İdil Aybars, Middle East Technical University, Consultant of the Council of Europe/ Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Avrupa Konseyi Uzmanı

12.00-13.30 Lunch break/Öğle arası
13.30-14.30 Meeting with 5 prosecutors. (First Group)

In the first discussion round, each prosecutor has 5 minutes. In the second row, each one will have 5 minutes, again.

5 Cumhuriyet savcısı ile görüşme. (1. Grup)

Öncelikle her Cumhuriyet savcısının 5’er dakikası olacaktır. İkinci turda ise her Cumhuriyet savcısına yine 5’er dakika verilecektir.

·         Comments on Needs Assessment Analysis/İhtiyaç Analizi ile ilgili Yorumlar

§  Main findings/Rapordaki temel bulgular

§  Guidelines for Turkish conciliaition legislation: Assumptions, values, conditions of the conciliation, process and operation of conciliaition services/Türk uzlaştırma mevzuatına ilişkin esaslar: Varsayımlar, değerler, uzlaştırma koşulları, uzlaştırma hizmetlerinin süreci ve işleyişi

§  Recommendations/Tavsiyeler

§  Proposed conciliaition models: general model, model for juvenile justice, model for IPV cases, required legislative changes for the model/Önerilen uzlaştırma modelleri: genel model, çocuk adaleti modeli, yakın partner şiddeti davaları modeli, model için gerekli yasal değişiklikler

·         Comments on Comparative Analysis/Karşılaştırmalı Analiz ile ilgili Yorumlar

§  International standards on restorative justice, any proposal to be added except UN, EU, and the CoE./Onarıcı adaletle ilgili uluslararası standartlar, BM, AB ve Avrupa Konseyi haricinde eklenmesi önerilen teklifler.

§  Standards on restorative justice in juvenile justice/Çocuk adaletinde onarıcı adalet standartları

§  Good practices: design in line with socio-legal reality, flexible normative design./En iyi uygulamalar: sosyal ve hukuki gerçekliğe uygun tasarım, esneklik prensibi

§  Best European practices/Avrupa’daki en iyi uygulamalar

§  Country samples: Belgium, Italy, Finland, Portugal, Spain, Czech Republic, Poland, Sweden and Austria./Ülke örnekleri: Belçika, İtalya, Finlandiya, Portekiz, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, İsveç ve Avusturya.

14:30-14:40 Break/Ara
14:40-15:40 Meeting with 5 prosecutors. (Second Group)

In the first discussion round, each prosecutor has 5 minutes. In the second row, each one will have 5 minutes, again.

The feedback will be taken on the above-mentioned points.

5 Cumhuriyet savcısı ile görüşme. (2. Grup)

Öncelikle her Cumhuriyet savcısının 5’er dakikası olacaktır. İkinci turda ise her Cumhuriyet savcısına yine 5’er dakika verilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlarda geri bildirim alınacaktır.

15:40- 15:50 Break/Ara
15:50- 16:50 Meeting with 5 judges. (First Group)

In the first discussion round, each judge has 5 minutes. In the second row, each one will have 5 minutes, again.

The feedback will be taken on the above-mentioned points.

5 hakim ile görüşme. (1. Grup)

Öncelikle her hakimin 5’er dakikası olacaktır. İkinci turda ise her hakime yine 5’er dakika verilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlarda geri bildirim alınacaktır.

16:50- 17:00 Break/Ara
17:00-18:00 Meeting with 5 judges. (Second Group)

In the first discussion round, each judge has 5 minutes. In the second row, each one will have 5 minutes, again.

The feedback will be taken on the above-mentioned points.

5 hakim ile görüşme. (2. Grup)

Öncelikle her hakimin 5’er dakikası olacaktır. İkinci turda ise her hakime yine 5’er dakika verilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlarda geri bildirim alınacaktır.

 

10 February

10 Şubat

 2. Day/Thursday

        2. Gün/Perşembe                                

09.30- 10.30 Meeting with 5 conciliators/lawyers (First Group)

In the first discussion round, each conciliators/lawyers has 5 minutes. In the second row, each one will have 5 minutes, again.

The feedback will be taken on the above-mentioned points.

5 uzlaştırmacı/avukat ile görüşme. (1. Grup)

Öncelikle her uzlaştırmacının/avukatın 5’er dakikası olacaktır. İkinci turda ise her uzlaştırmacıya/avukata yine 5’er dakika verilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlarda geri bildirim alınacaktır.

10:30-10:45 Break/Ara
10:45-12:00 Meeting with 5 conciliators/lawyers (Second Group)

In the first discussion round, each conciliators/lawyers has 5 minutes. In the second row, each one will have 5 minutes, again.

The feedback will be taken on the above-mentioned points.

5 uzlaştırmacı/avukat ile görüşme. (2. Grup)

Öncelikle her uzlaştırmacının/avukatın 5’er dakikası olacaktır. İkinci turda ise her uzlaştırmacıya/avukata yine 5’er dakika verilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlarda geri bildirim alınacaktır.

12:00-13:30 Lunch break/Öğle yemeği
13:30-14:50 Meeting with 10 staff of conciliation bureau

In the first discussion round, each staff has 2 minutes. In the second row, each one will have 5 minutes, again.

The feedback will be taken on the above-mentioned points.

10 uzlaştırma büro personeli ile görüşme.

Öncelikle her uzlaştırma büro personelinin 5’er dakikası olacaktır. İkinci turda ise her uzlaştırma büro personeline  2’şer dakika verilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlarda geri bildirim alınacaktır.

14:50-15:00 Break/Ara
15:00-16:20 Meeting with 10 representatives of NGOs and academia

In the first discussion round, each representative has 2 minutes. In the second row, each one will have 5 minutes, again.

The feedback will be taken on the above-mentioned points.

10 STK temsilcisi ve akademisyen ile görüşme.

Öncelikle, her STK temsilcisinin ve akademisyenin 5’er dakikası olacaktır. İkinci turda ise her STK temsilcisine ve akademisyene 2’şer dakika verilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlarda geri bildirim alınacaktır.

16:20-16:30 Break/Ara
16:30-18:00 Tüm katılımcılar. All participants

Wrap up and Summary of the discussions by the consultants

Kapanış ve uzmanlar tarafından görüşmelerin özetlenmesi